A Course in Miracles

En kurs I Kärlek

Denna kurs kan sammanfattas mycket enkelt på detta sätt.

 

Ingenting verkligt kan hotas

Ingenting overkligt existerar

 

Häri ligger Guds frid.

 

10 Karaktärsdrag att utveckla.

 

1 Tillit

Tillit till att allt som sker har jag bett om och är till för att visa vad jag behöver lära för att på bästa sätt uppnå mina mål. Detta är den grund, på vilken förmågan att fullgöra sin uppgift vilar. Den är styrd av en Kraft, som finns i dem men inte är av dem.

När denna Kraft upplevts, är det omöjligt att lita på sin egna lilla styrka igen. Varför flyga med sparvvingar, när en örns väldiga kraft givits Dig! Och vem skulle vilja placera sin tillit i egot ynkliga erbjudande, när Guds gåvor läggs framför honom.

Ovillkorlig Kärlek, Evigt liv, Frihet från egotankar och egokrav. Förlåtelsen såsom att med den Helige Andens hjälp förlåta sig själv och andra. Glädjen av att förlåta sig själv. Om jag gjort mitt bästa så är vad som än sker till det bästa för både mig själv och mina med människor.

Tillit är att släppa tvivlen, misstänksamheten, behovet av kontroll och det begränsade egot och fullständigt ge mig hän åt de gudomliga energierna och den universella kraften.

Att känna Tillit till Gud visar att jag kommit bortanför tron och kommit fram till vetskap, en inre visshet.

 

2 Ärlighet, Hederlighet

Vilket innebär konsensus mellan tankar, ord och handlingar. Det jag säger och gör överensstämmer med mina tankar. Jag är inte i konflikt med mig själv på någon nivå. Dessutom har jag inga obehagliga konsekvenser att vara rädd för eftersom jag har Tillit. Jag är mån om att vara tydlig och kärleksfull i allt jag vill uttrycka. Jag ska dock alltid fråga mig själv varför jag vill säga vissa saker. Vad är syftet med det jag säger? Vill jag förändra, attackera eller skada?

What is it for- is it for joining or seperation?

 

3 Tolerans

Är att inte döma, fördöma eller tycka. Att döma är oärligt och brist på tillit. Hur kan jag överhuvudtaget döma när jag inte känner till allt om en människa? I så fall har jag försatt mig i Guds position och det är en omöjlighet. Jag talar inte negativt om andra, eller spekulerar i vad andra gör. Har jag några synpunkter tar jag upp det med den det berör personligen. Tänk alltid på hur Du själv skulle vilja bli bemött, innan Du säger eller gör något mot en annan människa.

 

4 Vänlighet, mildhet

Att skada eller såra någon är resultatet av dömande. Att döma är den oärliga handlingen som följer en oärlig tanke. Det är ett utlåtande om en broders skuld och således din egen, vilket är slutet på frid. Med en vilja av vänlighet föds styrkan. Att vilja skada någon är ett tecken på svaghet vilket visar sig som rädsla, aggresion och misstänksamhet. Det är ett lätt val att gå en väg som leder till Himlen tillsammans med vänliga människor, där Du är en av dom vänliga och starka i denna skara.

 

5 Glädje

Är det oundvikliga resultatet av vänlighet. Utan rädslorna i livet finns bara vänlighet och glädje.

Den som är i verklig glädje går inte a tt skada eftersom Guds röst leder dem i allt. Hans behov av dem är lika stort som deras behov av Honom.

 

6 Försvarslöshet

Om jag är naturlig i sanning och har en trygghet där jag vet var min verkliga styrka ligger, så har jag inga illusioner eller behov att försvara. Det är inte fara, som kommer när försvar läggs ner. Det är trygghet. Det är frid. Det är glädje och det är Gud.

 

7 Generositet

Vi är vana vid att generositet är det samma som att ”ge bort” eller att ”avstå” något. Här handlar det istället om att ge bort för att kunna behålla. Om jag ger Kärlek får jag Kärlek tillbaka. Jag gör inte saker till eller för andra för att få något tillbaka. Mitt motiv är rent utan villkor. Jag ger av Kärlek.

 

8 Tålamod

Är naturligt för dem som har Tillit. Endast de som är säkra på resultatet, dvs att det bara kan bli till det bästa för alla inblandade parter, har råd att vänta. Jag har inga egoförväntningar på ett visst resultat eller egokrav att det ska ske inom viss tid. Jag har inställningen att alla gör efter dennes bästa förmåga vid varje tillfälle i syfte att bli lycklig med det dom åstadkommer efter dennes bästa förmåga.

 

9 Trofasthet

Innebär att jag litar på att allt som sker är rätt. Allt som behövs av lektioner för att jag ska utvecklas kommer till mig. Det som jag upplever som ”problem” överlämnar jag till Honom och litar på att det bästa sker.

 

10 Vidsynthet

Endast de vidsynta kan leva i frid, för endast de ser anledningen till det. Dom ser värdet av att inte döma utan är fördomsfri och känner därför frid.

 

 

Morgan Strålman 010629.

All text är ett sammandrag från manualen sid 10-16 där hela texten återfinns

Från Marianne Williamssons bok Åter till Kärleken

Relationer

Speciella relationer

”annorlunda relationer” eller egorelationer grundad på rädsla.

 

Vår önskan att hitta en ”speciell person” till en relation som skall fullkomlig göra oss, är smärtsam,

Eftersom den är illusorisk. Det betyder att vi söker räddningen i seperationen snarare än i enheten.

Egot säger att den kärlek vi behöver måste komma från någon annan och det finns en speciell person som kan fylla det hålet. Eftersom önskan efter den personen härrör från vår tro att vi är åtskilda från Gud. Symboliserar denna önskan i sig själv den seperation och den skuld som vi känner på grund av detta. Vårt sökande bär således skuld och projektion med sig. Det är därför som så mycket ilska ofta uppstår i våra närmaste relationer. Vi projicerar ilskan vi känner mot oss själva på andra och stänger ute vår egen kärlek. När vi känner ”speciell” kärlek till en person, är vi i själva verket långt därifrån. Därför att en sådan relation grundar sig på skuld och inte kärlek.. Varför hamnar så många relationer bland dom speciella. Jo vår kultur har präglat oss genom böcker , filmer, sånger m m. Och faktiskt är det tillsynes så det ser ut när vi ser oss omkring i vår värld just nu!

I den speciella relationen är andras tyckande, uppträdande och val om oss alltför betydande. Den gör att vi tror att vi behöver en annans persons kärlek för att hela oss, när vi i själva verket är fullt kapabla till detta själva. Vi använder den ”speciella” kärleken till att läka ett sår som vi själva uppfunnit i illusionen. Alla illusioner kommer att visa sig för oss. Det är bara en fråga om tid tills den smärtsamma sanningen uppenbaras och därför är en ”speciell” relation alltid dömd på förhand.

Egot söker alltid efter vinning. –Vad kan jag få?, -Jag tar vad jag vill!, -Ge mig….! Sådant utarmar kärleken. Egot söker inte någon att älska, det söker någon att angripa. I den speciella relationen är jag rädd för att visa dig den verkliga sanningen om mig själv, -mina rädslor, mina svagheter, eftersom jag är rädd för att om du ser dem, kommer du att överge mig. Jag tror att du är lika dömande som jag själv. Att någon ska upptäcka dessa ”svagheter” gör mig nervös, eftersom jag själv inte skulle vilja vara engagerad i någon med dessa fel. En ”speciell” relation för den självbestraffande teatern vidare, i vilken vi försöker dra till oss kärlek genom att vara någon vi inte är. Även att vi söker kärlek så är det i själva verket vårt eget självförakt och brist på självförtroende som får näring.

VILKET MIRAKEL KAN ÄNDRA EN SPECIELL RELATION TILL EN HELIG?

Byt ut dina egotankar till heliga tankar. Istället för –vad kan jag få? Till –Vad kan jag ge!

Var naken från rädslorna, visa vem du verkligen är. Att vara i ärlighet och sanning till sig själv är också att vara detsamma till andra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heliga relationer

Den helige Ande har förändrat våra tankar om

Kärlekens syfte och vi möts hjärta mot hjärta.

 

A Course in Miracles beskriver skillnaden mellan ohelig och helig allaians:

 

”För en ohelig relation är grundad på skillnader, där var och en tror att den andra har det han inte ha. De kommer samman, var och en för att råna den andra. De stannar tills de inte längre tycker det finns någonting att stjäla, och drar sedan vidare. Och sålunda vandrar de genom en värld av främlingar, olika dem själva, och lever med sina kroppar kanske under gemensamt tak som inte skyddar någon –i samma rum och ändå en hel värld emellan sig. En helig relation börjar utifrån andra premisser. Var och en har sett inom sig själv och inte sett någon brist. Då denna person accepterar sin fullkomlighet, utökar han den genom att förena sig med en annan person som är lika hel som han själv”.

 

Syftet med en Helig relation är att hela oss från vårt självförakt. Vi inser att vi alla har oläkta områden och syftet med vår samvaro med en annan person är helande. Vi försöker inte dölja våra svagheter, utan förstår snarare att denna relation är rätt miljö för helande genom ömsesidig förlåtelse. När man känner sig fullständigt accepterad som man är. Kan alla vara känslomässigt nakna, och helt och hållet vara äkta och ärliga i tillit. Den Heliga relationen är framför allt en vänskap mellan två likar. Vi är inte här för att sätta fast, förändra eller förminska en annan människa. Vi är här för att stödja, förlåta och hela varandra. Endast i en sådan relation kommer det som ska läkas fram och när vi visar våra ”skador” blir dom möjliga att helas. En relation som används av den Helige ande blir en plats där våra blockeringar inte undertrycks eller förnekas, utan snarare förs upp till en medveten nivå. Där vi klart kan se våra brister, och när vi är redo be Gud visa oss en annan väg. Det är först när vi klart ser våra brister från ett högre perspektiv, som vi kan hela dom och utvecklas som människor. Din partner är din support och kärleksfulla stöd när du helar det som tidigare var dina ”ömma punkter”. Du är tvungen att lämna den gamla begränsade toleransen och oförmågan att känna ovillkorlig kärlek, för det fungerar inte längre. Du står på rätt sida när andra människor kan uppträda hur som helst utan att vår inre frid störs. Du väljer att se det som tidigare uppfattades som aggression eller påhopp, som ett sökande efter närhet och kärlek. Krig bemöttes tidigare med försvar, som också faktiskt är lika mycket krig, nu ser du det med tacksamhet som en prövning i tålamod och kärlek och låter personen spegla sig i dig. Du kan aldrig förändra någon annan, men du kan föregå med gott exempel. För att låta honom sedan själv välja vilken väg han helst vill gå vidare på. Utan att döma eller fördöma, utan inse att alla gör sitt bästa just nu efter sin bästa förmåga. Du ska möta den andre utan att begära att bli mött och stödja honom i nuet, vilken nivå det än må vara på. För det du gör din broder gör du också dig själv. Vi är alla en tanke i ett och samma medvetande. När du inser detta behandlar du andra lika kärleksfullt som du själv vill bli behandlad. Varje Kärleksfull individ gör en skillnad i tillvaron, för alla andra på jorden och för oss alla närmare den universiella Kärleken och ljuset.