1 Stammens makt, karaktär av grupp och stamkraft

”Rotchakra” , Shekhinah

Plats i kroppen:

Basen av ryggraden, svanskota

 

Energisamband med den fysiska kroppen:

Ryggrad, ändtarmen, benen, fötterna och immunförsvaret

 

Energisamband med den emotionella / mentala kroppen:

Grunden för den emotionella och mentala hälsan. Den känslomässiga och psykiska stabilitetens ursprung i kärnfamiljen och tidig social miljö.

Psykiska sjukdomar har sitt upphov i störningar i familjen såsom multipla personligheter, tvångsföreställningar, depression och destruktiva beteenden (droger, sprit et c)

 

Symbolisk /perceptuellt samband:

Energin kommer till uttryck i vårt behöv av logik, ordning och struktur. Energin orienterar oss med hjälp av våra fem sinnen i tid och rum. Svårt att tolka livet symboliskt men när vi blir äldre framstår symboliken tydligare eftersom vi lär oss av händelser och relationer

 

Samband med sefirot / sakramenten:  SHEKHINAH

Symbol för mänsklighetens förbund och för jordens kvinnliga princip som kallas Gaia.

Dopets sakrament bekräftar att vår biologiska familj är helig och gudomligt utvald som den lämpligaste startpunkten för vår resa genom livet

 

Främsta rädslor:

Oro för den fysiska överlevnaden, rädsla för att bli övergiven av gruppen och för yttre kaos.

 

Främsta starka sidor:

Stam och familjeidentitet, en samhörighetskänsla och stammen hederskodex. Gruppens stöd och lojalitet skänker trygghet och skapar kontakt med den fysiska verkligheten

 

 Helig sanning:  ALLT ÄR ETT

Energi anatomi

 Organ                                Psykiska faktorer                                     Fysiska problem

Bindväv                               Familjens och gruppens                              ”Kroniska” ländryggsbesvär

Basen av ryggraden              fysiska säkerhet och trygghet                      Ischias

Ben                                      Förmåga att klara                                       Åderbrock

Fötter                                  livsuppehället.                       Ändtarmscancer

Ändtarm                              Hemkänsla                                                 Depression

Immunsystem Social lag och ordning                                Immunsjukdomar

 

2 Relationers makt, individuella relationers makt

”Relations / sex chakra, Yesod

 

Plats i kroppen:

Nedre delen av buken upp till naveln

 

 

Energisamband med den fysiska kroppen:

Könsorgan, tjocktarm, nedre ryggkotorna oc bäcken, höft, blindtarm och blåsa

 

Energisamband med den emotionella / mentala kroppen:

Andra chakrat svarar mot vårt behov av relationer till andra människor och vårt behov av att i viss mån kontrollera det som händer runt oss. Sjukdomar som har sitt ursprung i detta kraftcentrum, utlöses av rädsla att förlora kontroll. Prostata / äggstockascancer, ledbesvär är vanligast. Även klimakterie besvär (blodvallning, depressioner) har sitt ursprung i andra chakrat. Myom är följden av att den skapande kraften i andra chakrat inte kunnat komma fram till uttryck och att vi ödslar livskraft på jobb som inte har någon framtid.

 

Symbolisk /perceptuellt samband:

Energin i detta chakra gör det möjligt för oss att skapa en egen identitet och skyddande psykiska gränser. När vi möter den yttre världen med dess fysiska förledande krafter, sex, pengar, beroendeframkallande ämnen och andra människor. Andra chakrats energi ger människor en sund fysisk JAG känsla i samspelet i världen utan att behöva förhandla eller ”sälja” sig själv. Det är oberoendets energi, en överlevnads instinkt som gör att vi klarar oss i världen.

 

Samband med sefirot / sakramenten: YESOD

Andra chakrat är förknippat med fallosen, den manliga skapande energin. Detta relationschakra rymmer också ”det heliga förbundets” energi. Denna skapande kraft är både biologisk och andlig. Vi vill skaffa barn och också att våra skapande idéer ska ta fysisk form, vilket är lika viktigt för vår fysiska som för vår andliga hälsa. Nattvardens sakrament svarar mot energin från detta chakra och symboliserar de samband vi knyter med människor. Att ”bryta bröd tillsammans” symboliserar djup gemenskap, en sorts nattvard.

 

Främsta rädslor:

Rädsla för att förlora kontrollen eller för att kontrolleras av andra genom den förkrossande kraften i händelser eller omständigheter som missbruk, våldtäkt, svek, impotens, ekonomiska förluster, att bli övergiven av partnern eller affärskompanjoner. Rädsla att förlora sin fysiska styrka.

 

Främsta starka sidor:

Förmågan och uthålligheten att av egen kraft överleva ekonomiskt och materiellt och att kunna försvara och skydda sig själv, instinkten att ”fly eller fäkta”, förmågan att ta risker, att kunna återhämta sig efter att förlorat en familjemedlem, partner, egendom, arbete, eller pengar. Kraften att göra uppror, skapa sig ett nytt liv, att kunna fatta personliga och yrkesmässiga beslut.

 

Helig sanning: 

Denna sanning gäller allt samspel med andra och med alla former av liv. Ur andligt perspektiv tjänar alla relationer vi skapar ett syftet att göra oss medvetna.

Vissa relationer är smärtsamma eftersom vi ofta inte är särskilt intresserade av att lära känna oss själva och upptäcka våra begränsningar och svaga sidor. Vi behöver ofta bli ”andligen lurade” in i sådana möten. Den fysiska energin i andra chakrat symboliserar att alla relationer i grunden är andliga budbärare. Människor vi möter avslöjar våra starka och svaga sidor och vi deras. Alla relationer har ett andligt värde för de hjälper oss att växa som individer. Vi kan lättare se det symboliska värdet i att göra oss fria från tvånget att döma och istället respektera personen ifråga eller uppgiften vi har att göra på allvar.

Andra chakrats energi är dualistiskt, energin delas upp och polariseras i Yin och Yang, kvinnligt och manligt. Denna kraft styr det fördolda bl. a när och var vi möter människor och skapar alltid i rätt ögonblick. Den andliga uppgiften är att lära oss att på ett medvetet plan skapa band till människor som bidrar till vår utveckling och bryta med människor som hämmar den. Inom fysiken yttrar sig energin från andra chakrat som lagen om verkan och motverkan. Vid användandet av dessa lagar i relationer betyder att vi skapar mönster av energi som drar till sig människor som är våra motsatser, som har något att lära oss. Inget sker av en slump. Alla relationer va skapat har föregåtts av att vi har öppnat en dörr med hjälp av energin vi höll på att alstra inom oss. Ju medvetnare vi blir desto mer medvetet kan vi ta till vara det andra chakrats energi.

 

 

Energi anatomi

 Organ                                Psykiska faktorer                                     Fysiska problem

Könsorgan                           Skuld och skuldkänslor                              Kroniska ländryggsbesvär

Tjocktarm                            Pengar och sex                                          Ischias

Nedre ryggkotor                  Maktkontroll                                              Gynekologiska och obstetiska

Bäcken                                Kreativitet                                                  problem

Blindtarm                             Moral och ärlighet i relationer                     Smärta i bäcken och ländrygg

Blåsa                                                                                                     Potens störningar

Höfter                                                                                                   Urinvägsbesvär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Personlig makt, ett ”Själv”, ett ”Jag”, en personlighet

Solarplexus, Själscentrum, Nezah och Hod

 

 

Plats i kroppen:

Solar plexus

 

 

Energisamband med den fysiska kroppen:

Magsäck, bukspottskörtel, binjurar, tarmar, gallblåsa, lever, mellersta delen av ryggraden bakom solar plexus.

 

Energisamband med den emotionella / mentala kroppen:

Personliga kraftcentrum, personlighetens och jagets innersta kärna. De sjukdomar som har sitt ursprung här utlöses av sådant som rör ansvaret för den egna personen, självaktningen, rädsla att bli avvisad och överkänslig för kritik.

 

Symbolisk /perceptuellt samband:

Tredje chakrat utgör länken mellan det huvudsakligen yttre medvetandet och det inre medvetandet. Tredje chakrat lägger tyngdpunkten mot hur vi förhåller oss till och uppfattar oss själva.

 

Samband med sefirot / sakramenten:  Nezah och Hod

Symboliserar uthålligheten och Guds majestät (eller integritet) representerar det par av egenskaper vi behöver för att ”stå fram” som individer. Nezah och Hod illustreras symboliskt av våra två ben. De betraktas också som källan till vårt symbolseende och ett band till konfirmationen. Representerar födelsen av det ”medvetna Jaget” eller den del av människans personlighet som är evig och står i naturlig samklang med det Heliga.

 

Främsta rädslor:

Rädsla för att bli avvisad, kritiserad, att verka dum och att inte fullgöra sina plikter, samt all rädsla som har med utseendet att göra. Rädsla för att andra ska upptäcka våra hemligheter.

 

Främsta starka sidor:

Självaktning, självrespekt och självdiciplin, ambition, handlingskraft, förmåga att hantera krissituationer och modet att ta risker. Generositet, moral och karaktär styrka.

 

Helig sanning:

Detta tema understöds såväl den andlig kraften i sefirot Nezah (uthållighet) och Hod (majestät). Som den symboliska innebörden i konfirmationen och den kraft som finns i tredje chakrat. Energierna som går samman i detta chakra har bara ett andligt syfte, att hjälpa oss uppnå självkännedom, lära oss hur vi ser på oss själva, lära oss stå på egna ben och ta vara på oss själva. Den andliga egenskapen som konfirmationens sakrament ger är självaktning.

Detta sakrament symboliserar också övergången från barndomen till vuxenlivet. Vi ställs inför situationer som avslöjar att våra inre starka och svaga sidor inte är kopplade till eller påverkas av våra föräldrar. Den andliga kraft som finns i tredje chakrat driver oss att skapa en identitet som är skild från vårt stamjag. Alla dessa andliga krafter smälter samman och bildar den intuitiva rösten i solar plexus.. När vi lärt känna oss själva blir den intuitiva rösten vårt naturliga och ständiga rådslagare. Vad vi känner inför oss själva, det vill säga vilken grad av självaktning vi har, avgör hur vårt liv kommer att se ut. Vår självaktning eller brist på självaktning påverkar också vår hälsa och vår intuitiva förmåga ssamt hur vi kommer att lyckas i yrkeslivet och relationer. De andliga faktorer som på många sätt har den största betydelsen för vårt liv är självinsikt och självrespekt och det band vi skapar till oss själva. Sanningen är den att om vi inte tycker om oss själva så kommer vi inte kunna fatta konstruktiva beslut. I stället kommer vi låta andra bestämma över oss: någon vi vill imponera på, eller inför vilken vi vill framstå som svagare än vi är för att uppnå fysisk trygghet. Människor som har dålig självkänsla drar till sig människor och yrkesmässiga situationer som speglar och förstärker denna brist.

 

Energi anatomi

 Organ                                Psykiska faktorer                                     Fysiska problem

Buk                                     Tillit                                                           Ledbesvär

Magsäck                              Rädsla                                                       Gastrit och magsår

Tunntarmen                          Självkänsla, självförtroende  Tarmbesvär

Lever, gallblåsa                    och självaktning                                         Pankretit / diabetes

Njure, bukspottskörtel         Omsorg om oss själva                                Matsmältningsbesvär som

Binjurar                                och andra                                                  är ”kroniska” eller akuta

Mjälte                                  Ansvarskänsla                                            Anorexi eller bulimi

Mellersta delen av ryggraden Personlig heder                                         Nedsatt leverfunktion

                                                                                                             Hepatit

                                                                                                             Binjuresjukdom

 

 

 

4 Känslans makt

kärlekschakrat, hjärtchakra, Tiféret

 

Plats i kroppen:

Mitten av bröstet

 

Energisamband med den fysiska kroppen:

Hjärtat och blodomloppet, revbenen, bröstet, thymus, lungorna, skuldrorna, armarna, händerna och diafragman.

 

Energisamband med den emotionella / mentala kroppen:

Detta chakra svarar mot våra känslor som i betydligt högre grad än vårt förnuft avgör livskvaliteten. Som barn reagerar vi på det vi upplever med många olika känslor, kärlek, medkänsla, hopp, förtvivlan, hat ,avund och rädsla. Som vuxna är vår uppgift att utveckla en känslomässig atmosfär och stabilitet inom oss. Så att vi kan agera medvetet och med medkänsla

 

 

Symbolisk /perceptuellt samband:

I högre grad än något annat chakra representerar det fjärde chakrat vår förmåga att sluta kämpa på egen hand och låta Gud råda. Dess kraft hjälper oss att acceptera våra känslomässiga prövningar som konsekvenser av en gudomlig plan vars syfte är att utveckla vårt medvetande. När vi kan göra oss fri från vår känslomässiga smärta och släppa på kravet att veta varför vissa saker hänt , uppnår vi ett tillstånd av frid. För att uppnå detta inre lugn måste vi lära oss förlåta och avstå från kravet att själv avgöra vad som är rättvisa.

 

Samband med sefirot / sakramenten:  Tiféret

Symbolen för Guds skönhet och medkänsla. Energin representerar det gudomligas hjärta –den outtömliga källan till andlig näring och livskraft. Äktenskapets sakrament sammanfaller med det fjärde chakrats energi. Som arketyp representerar äktenskapet först och främst det band vi har till oss själva, den inre föreningen av själv och själ.

Uppgiften i fjärde chakrat liknar tredje chakrats men ligger på en högre andligt plan.

Det tredje chakrat är inriktat på våra känslor inför oss själva i relation till den yttre verkligheten. Medan det fjärde chakrat är kopplat till våra egna ideér, tankar, attityder och fantasier. Liksom uppmärksamheten vi ger våra känslomässiga behov. Detta engagemang är den allra viktigaste faktorn för att skapa goda relationer till andra.

 

Främsta rädslor:

Ensamhet, engagemang och att ”följa sitt hjärta”, rädsla för att inte kunna skydda sig själv känslomässigt och  för känslomässig svaghet och svek. Förlust av fjärde chakrats kraft kan leda till svartsjuka, bitterhet, ilska, hat och en oförmåga att förlåta sig själv och andra.

 

Främsta starka sidor:

Kärlek, förlåtelse, medkänsla, hängivenhet, inspiration, hopp, tillit och förmåga att hela sig själv och andra.

 

Helig sanning:  Kärlek är Gudomlig kraft

Fjärde chakrat är kraftstationen i mäniskans energisystem. Intelligens och ”mental energi” anses vara överlägsen den emotionella , men i själva verket är den emotionella energin den verkliga drivkraften i människans kropp och ande. Villkorslös kärlek utgör kärnan i det gudomlia med oändlig kapacitet att förlåta oss och besvara våra böner. Vårt hjärta är skapat för att ge uttryck för skönhet, medkänsla, förlåtelse och kärlek. Det är emot vår andliga natur att handla på annat sätt.

Vi föds inte med fullt utvecklad förmåga att visa kärlek utan ägnar hela livet åt att lära oss mer om kärleken. Dess energi är en ren kraft. Vi dras till kärleken och samtidigt är vi rädd för den. Vi drivs, styrs, inspireras, helas och förgörs av den. Kärleken ger bränsle åt vårt fysiska och andliga kropp. Varje av livets prövningar lär oss något om Kärleken. Hur vi klarar dessa prövningar registreras i våra celler, vi lever med de biologiska konsekvenserna av våra val.

 

Energi anatomi

 Organ                                Psykiska faktorer                                     Fysiska problem

Buk                                     Tillit                                                           Ledbesvär

Hjärta och kärlsystem           Kärlek och hat                                           Hjärtsvikt

Lungor                                 Agg och bitterhet                                       Hjärtinfarkt

Skuldror och armar              Sorg och vrede                                          Klaff fel

Bröstkorg / bröst                  Självupptagenhet                                        Hjärtförstoring

Diafragma                            Ensamhet och samhörighet                         Astma / allergi

Thymus                                Förlåtelse och medkänsla                           Lungcancer

                                            Hopp och förtröstan                                   Lunginflammation

                                                                                                             Besvär i övre delen av rygg

                                                                                                             och skuldror

                                                                                                             Bröstcancer

 

 

 

 

5 Viljans makt

Halschakrat, Hesed och Geveuraho

Plats i kroppen:

Halsen

 

Energisamband med den fysiska kroppen:

Halsen, sköldkörteln, luftstrupen, matstrupen, bisköldkörtlarna, hypothaluamus, halskotorna, munne, käken och tänderna

 

Energisamband med den emotionella / mentala kroppen:

Det femte chakrat svara mot de många känslomässiga och mentala svårigheter vi möter når vi lär känna viljans kraft. ALL sjukdom har samband med det femte chakrat, för allt i vårt liv är en följd av val vi gjort och det gäller också alla sjukdomar.

 

Symbolisk /perceptuellt samband:

Den symboliska uppgiften femte chakrat ställer oss inför är att vi ska utveckla vår vilja från att alla och allt  omkring dig har makt över dig. I JAG uppfattningen är det bara du som har makt över dig själv och detta leder till den slutgiltiga uppfattningen att sann makt är Guds vilja.

 

Samband med sefirot / sakramenten:  Hesed och Geveuraho

Hesed  representerar Guds kärlek och barmhärtighet.

Gevuraho representerar Guds dom och stränghet.

Dessa två sefirot är Guds högra och vänstra arm, som symboliserar den balanserade karaktären hos Guds vilja. Innebörden av dessa sefirot är att Gud är barmhärtig och att endast Gud har rätt att döma de val vi gör. Hesed påminner oss om att använda kärleksfulla ord när vi talar med andra och Gevuraho påminner oss om att yttra oss med respekt och integritet. Biktens sakrament är kopplat till det femte chakrat, vilket symboliserar att vi alla är ansvariga för hur vi använder vår vilja. Genom biktens sakramente får vi möjlighet att kalla tillbaka vår ande från de ”negativa uppdrag” vi skickat ut den på till följd av våra negativa tankar och handlingar.

 

Främsta rädslor:

Rädslor som har med viljan att göra finns i varje chakra, på dess respektive nivå. Vi är rädda för att inte ha något att säga till om eller möjligheter att välja vårt liv, först inom stammen och familjen, sedan i våra personliga och yrkesmässiga relationer. Därpå blir vi rädda för att vi inte har någon makt över oss själva och inte kan kontroller hur vi reagerar på droger, pengar och makt och på andra människors kontroll över oss. Och slutligen är vi rädda för Guds vilja. Tanken att ge upp vår möjlighet att välja en Gudomlig makt är oerhört skrämmande för en individ som strävar efter att bli medveten.

 

Främsta starka sidor:

Tro, självkännedom och personlig auktoritet, visshet om att vi kan hålla vad vi lovat oss själva eller andra, oavsett vad dessa löften innebär

 

 

 

Helig sanning: 

Det femte chakrat är centrum för vår vilja och dess konsekvenser för andlig karma. Varje val vi gör, varje tanke och känsla vi har, är en handling som har biologiska, miljömässiga, sociala, personliga och globala konsekvenser. Vår tanke når överallt och därmed har vi ett personligt ansvar för våra tankars kraft. Vilka val skulle vi göra om vi faktiskt kunde se vilka energimässiga konsekvenser det får? Vi kan närma oss denna form av framsynthet endast genom att leva efter den heliga sanningen ”överlämna Dig åt Gud”.

De andliga lärdomar vi hämtar från femte chakrat visar oss att de handlingar som bygger på vår vilja att förlita oss på den gudomliga makten ger bäst resultat.

 

Energi anatomi

 Organ                                Psykiska faktorer                                     Fysiska problem

Hals                                     Val och vilja                                               Heshet

Sköldkörtel                          Självförverkligande                                    Kroniskt halsont

Luftstrupe                            Personliga drömmar                                   Munsår

Nackkotor                           Kreativitet                                                  Tandköttsbesvär

Mun                                     Beroende                                                   Käkledsbesvär

Tänder och tandkött             Dömande och kritik                                   Skolios

Matstrupe                            Tro och kunskap                                        Stämbandsinflammation

Bisköldkörtlar                      Förmåga att fatta beslut                              Svullna körtlar

Hypothalamus                                                                                       Sköldkörtel åkommor

 

 

 

 

6 Förnuftets makt

Pannchakra, Tredje ögat, Sefirahn Binah

 

Det sjätte chakrat omfattar våra intellektuella och logiska förmågor, samt våra psykologiska förmåga att granska och ifrågasätta våra övertygelser och attityder. Förnuftets chakra svarar mot psykets medvetna och omedvetna krafter. I österländska andliga traditioner kallas det sjätte chakrat för ”tredje ögat”. Det andliga centrum i vilket samspelet mellan förnuft och psyke kan leda till intuitiv insikt och visdom. Detta är visdomens chakra.

 

Plats i kroppen:

Mitt i pannan

 

Energisamband med den fysiska kroppen:

Hjärnan och nervsystemet, hypofysen och tallkottkörteln liksom även ögonen och näsan

 

Energisamband med den emotionella / mentala kroppen:

 Det sjätte chakrat utgör en länk till vår mentala kropp, vårt intellekt och våra psykiska egenskaper. Våra psykiska egenskaper utgörs av en kombination av vad vi vet och vad vi håller för sant, en unik kombination av fakta och rädslor, personliga erfarenheter och minnen som är ständigt aktiva i vår mentala kropp.

 

 

Symbolisk /perceptuellt samband:

Det sjätte chakrat ger oss de erfarenheter som leder visdom. Vi uppnår visdom både genom våra livserfarenheter och genom att tillägna oss subjektivitetens skarpa perceptions förmåga. Symbol seendet utgörs av en delvis inlärd objektivitet –ett slags helig likgiltighet, en sjätte sinnets jämnhet som inte berörs av ”personliga tankar” eller ”nybörjartankar” och som kan leda till insikten och kraften hos det ”ickepersonliga” eller öppna sinnet.

 

Samband med sefirot / sakramenten:  Sefirahn Binah

Vilket symboliserar Gudomlig insikt och sefirot Hokhmah som representerar gudomlig visdom förknippas båda med sjätte chakrat. Binah är den gudomliga moderns sköte som tar imot Hokhmas säd, som benämns ”begynnelsen”. Sammansmältningen av dessa båda krafter alstrar de lägre sefirot. Tanken föregår formen och skapelsen sker i energidimensionen. Vi påminns om att bli medvetna om det vi skapar –att använda vårt fulla förnuft när vi befaller energi att bli materia. Detta perspektiv förenas med det kristna sakramentet ordinationen, prästvigningen. Det vi kan göra på ett andligt plan är långt viktigare än det va kan göra på ett praktiskt plan.

 

Främsta rädslor:

En ovilja att skåda innåt och dra fram sin rädsla i ljuset, rädsla för sanningen när förnuftet är grumlat, rädsla för sunda och realistiska bedömningar, rädsla för att lita på råd samt rädsla för diciplin och för en egen skuggsida och dess attribut.

 

Främsta starka sidor:

Intellektuell förmåga och talang, förmåga att bedöma medvetna och omedvetna insikter. Förmåga att ta emot inspiration, förmåga till storslagna handlingar grundade på kreativitet och intuitivt tänkande –emotionell intelligens.

 

Helig sanning: 

 Det sjätte chakrats heliga sanning är Sök sanningen. Den driver oss att oupphörligt söka skillnaden mellan sanning och illusion, de två krafter som är ständigt närvarande. Att skilja på detta är mer en uppgift för medvetandet än för hjärnan. Hjärnan styr den fysiska kroppen, men medvetandet kontrollerar vår energikropp, som utgör länken till tanke och perception. Fysiskt är det hjärnan som omvandlar tanke till handling, men perception –som att bli medveten är en funktion hos medvetandet. När man uppnår en högre medvetande nivå kan man se objektivt på subjektiva perception och se sanningen eller den symboliska meningen i en situation. Objektiviteten betyder att man dämpar sina rädda röster och att yttre faktorer inte har någon makt över medvetandet. Ett sådant klart sinne och själv är visdomens innersta kärna, en av de Gudomliga krafterna i det sjätte chakrat

 

 

Energi anatomi

 Organ                                Psykiska faktorer                                     Fysiska problem

Hjärna                                 Självrannsakan                                           Hjärntumör

Nervsystem                          Sanning                                                      Slaganfall

Ögon, öron                          Intellektuell förmåga                                   Neurotiska störningar

Näsa                                    Känslor av otillräcklighet                            Blindhet, dövhet

Tallkottkörtel  Öppenhet inför andra                                 Generella ryggbesvär

Hypofys                               människors ideér                                        Inlärnings svårigheter

                                            Förmåga att lära av                                    Epilepsi

                                            Erfarenheten

                                            Känslans intelligens

 

 

 

 

 

 

 

7 Vår Andliga förbindelselänk

Kronchakra, Keter

 

 

Det  sjunde chakrat är förbindelselänken till vår andliga sida och till vår förmåga att göra andligheten till en naturlig del av den fysiska verkligheten och låta den vägleda oss. Visserligen får hela vårt energisystem liv av anden, men det sjunde chakrats funktion att ge oss en nära kontakt med det gudomliga. Detta är bönens chakra. Det är också vårt ”nådekonto”, det energiförråd som vi fyller genom vänliga tankar och handlingar och genom att be och låta oss ledas av tron. Det möjliggör en djupare inre medvetenhet genom att be och låta oss ledas av tron. Det möjliggör en djupare medvetenhet  genom meditation och bön. Det sjunde chakrat representerar vår förbindelse med den tancendenta dimensionen av livet

 

Plats i kroppen:

Hjässan

 

Energisamband med den fysiska kroppen:

Det sjunde chakrat är ingången för livskraften, som oupphörligt strömmar ner i människans energisystem från universum, från Tao eller Gud. Denna kraft ger näring åt kroppen, Psyket och anden. Den genomströmmar hela den fysiska kroppen och de nedersta sex chakrana  och förbinder hela den fysiska kroppen med det sjunde chakrat. Kraften från det sjunde chakrat påverkar de stora systemen i kroppen: det centrala nervsystemet, muskelvävnaden och huden.

 

Energisamband med den emotionella / mentala kroppen:

Det sjunde chakrat rymmer den energi som ger upphov till hängivelse, hänryckning, profetiska tankar, trancendenta ideér och mystiska upplevelser.

 

Symbolisk /perceptuellt samband:

Det sjunde chakrat rymmer den renaste formen av nådens energi eller Prana. Detta chakra lagrar den kraft som alstras genom bön och meditation och som är grunden till vår förmåga till symbolseende. Det är kraftcentrat för andlig insikt och intuition långt bortom människans vanliga medvetande. Det tillhör den mystiska sfären, en dimension som står i medveten samklang med det gudomliga.

 

Samband med sefirot / sakramenten:  Keter

Keter betyder krona eller hjässa. Österländska andliga läror kallar det sjunde chakrat ”kronchakrat”. Keter representerar ”ickevarat”, den energi ur vilken den fysiska verkligheten uppstår. Den betraktas som evig, utan början och slut. Det kristna sakrament som förknippas med det sjunde chakrat är sista smörjelsen, det sakrament som ges till döende. Vilket symboliserar den process där vi kallar tillbaka vår ande från de olika hörn av livet där saker fortfarande är ouppklarade eller oavslutade. Detta är att ”kalla tillbaka sin ande” för att kunna lämna denna värld hel till den andliga dimensionen. Detta kan ske även under livets gång när vi kommer till vägskäl i livet där vi måste låte en tidigare fas ”dö”. Då vi inte håller fast den fysiska verkligheten så hårt har vi större möjligheter att komma i kontakt med den kraft som är förknippad med kronchakrat och vår trancendenta länk till det gudomliga.

 

 

Främsta rädslor:

Rädsla förknippad med andliga företeelser som drabbas av ”själens dunkla natt”, bli andligen övergiven, förlora sin identitet och kontakten med livet och människorna i sin omgivning.

 

Främsta starka sidor:

Tron på det Gudomligas existens och allt det som tron representerar i vårt liv –inre vägledning, insikter i helandets konst och en djup förtröstan som undanröjer vanlig mänsklig rädsla. Hängivelse.

 

Helig sanning

Kraften i det sjunde chakrat driver oss att söka en nära kontakt med det gudomliga i allt vi gör. Denna andliga önskan om närhet och kontakt skiljer sig mycket från vår önskan om att tillhöra en religion. Religionen är först och främst en fråga om gruppgemenskap vars huvudsaklga syfte är att skydda gruppen, i första hand från fysiska hot: sjukdom, död, sociala kriser och till och med krig. Religion har sina rötter i första chakrat. Andlighet är däremot en Individuell upplevelse som syftar till att stilla den rädsla som hör till yttre verkligheten och fördjupa kontakten med det gudomliga. Den heliga sanningen i detta chakra är LEV I NUET.

 

 

Energi anatomi

 Organ                                Psykiska faktorer                                     Fysiska problem

Muskulatur                           Livsmod                                                    Energistörningar

Skelett                                 Värderingar, etik o moral                           Själanöd

Hud                                     Medmänsklighet                                         Kronisk trötthet utan

                                            Osjälviskhet                                               kroppslig orsak

                                            Förmåga att se de                                      Överkänslighet för ljus, ljud

                                            Övergripande mönstren                              och andra miljöfaktorer

                                            Tro och inspiration

                                            Andlighet och hängivenhet